Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu www https://hostelbrooklyn.pl/ jest spółka Euroroom Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Pukowca 15, KRS 663984, NIP: 6342890572, e-mail: hostelbrooklyn@euroroom.biz, tel: 515 903 293, zwana dalej “Administratorem”.

 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

  1. przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO)

  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU

 1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, Administrator przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

  1. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)

  2. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,

  3. nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,

  4. czas nadejścia zapytania,

  5. pierwszy wiersz żądania HTTP,

  6. kod odpowiedzi HTTP,

  7. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

  8. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście na serwis www nastąpiło przez odnośnik,

  9. informacje o przeglądarce użytkownika,

  10. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ZAWARTYCH W PLIKACH „COOKIES”

 1. Serwis Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

 3. W ramach serwisu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”. a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia serwisu. b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości serwisu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z serwisu przez użytkowników, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z serwisu.

 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 5. Użytkownicy serwisu www pozostają anonimowi do momentu, w którym sami zdecydują o zmianie tego stanu. Informacje zawarte w logach systemowych (takie, jak. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP mogą być wykorzystane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników.

 6. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.

 7. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): a) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał użytkownik, b) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną, c) informacje o skorzystaniu przez użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Użytkownicy mają prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienia z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych i ich przeniesienia.

 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz praw osób, których dane dotyczą znajdują się w Klauzuli informacyjnej

 4. Administrator jako właściciel polityki prywatności zastrzega sobie prawo do dokonywania ewentualnych zmian w niniejszym dokumencie.

 5. Zmiany w polityce prywatności obowiązują od momentu opublikowania zmienionej wersji polityki prywatności w serwisie www.

 6. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 stycznia 2022 roku.

By using the site, you agree to the use of cookies, which are installed on your device according to your browser settings. Through these cookies we collect information that may constitute personal data. We use this information for analytical purposes and to tailor content to your preferences and interests. Your continued use of the site without changing your privacy settings indicates your acceptance of these settings, which will result in the storage of the personal information described above on your device by the Administrator. More information about the cookies placed, the possibility to change the settings, privacy and data processing policy data processing policy you will find in Privacy Policy and Information Clause on the processing of personal data.